Last updated: 01.04.2020

Databeat.Net AS Vilkår & Betingelser

1. Standardavtalens formål 1.1 Følgende standardavtale med tilhørende vilkår (Standardavtalen) gjelder for den løpende levering av Programvaren og funksjonalitet over internett (Leveransen). Formålet med Leveransen er Kundens bruk av Programvaren, herunder Kundens mulighet til å publisere informasjonsmateriale på Kundens elektroniske skjermer eller annet publiseringsformidlingssystem tatt i bruk av Kunden. Brukerstøtte, herunder supporttjenester avtales i egen driftstjenesteavtale. 1.2 Standardavtalen med tilhørende vilkår gir Kunden en Lisensrett til å bruke Programvaren til det avtalte Formålet etter at Vederlaget er betalt i henhold til punkt 6. 2. Øvrige definisjoner a) ”Programvare” betyr programvaren og publiseringsplattformen «DatabeatOMNI», tilknyttede applikasjoner (dvs. OMNIplay, OMNIcast, OMNIboard, Databeat.TV) og enhver white label-applikasjon basert på disse, med tilhørende modifikasjoner, rettinger, oppdateringer og nye utgivelser som Databeat.Net stiller til Kundens disposisjon innen vilkårene i denne de oppgitte standardavtalen. b) ”Lisensrett” betyr de begrensede og ikke-eksklusive og ikke-overførbare rettigheter til Programvaren som Kunden er gitt under punkt 1.1 og innenfor det angitte Formålet. c) “Lisensvederlaget” betyr det løpende vederlaget Kunden skal betale til Databeat.Net i henhold til punkt 6.1 for Lisensretten til Programvaren. d) “Immaterielle Rettigheter” betyr alle bedriftshemmeligheter, design, data, knowhow, mønster, modeller, opphavsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til bilder, beskrivelser, databaser, forklaringer, kataloger, kildekode, objekter, manualer, spesifikasjoner, systemer, skisser, tegninger, og annet) samt patenter, patentsøknader, varemerker, foretaks- og handelsnavn, logoer, alle modifikasjoner og videreutviklinger av ovennevnte, samt alle andre immaterielle, industrielle og/eller moralske rettigheter. e) “Formålet” betyr bruk av Programvaren, herunder Kundens mulighet til å publisere medieinnhold på Kundens elektroniske skjermer, inkludert, men ikke begrenset til datamaskin, bærbar PC, nettbrett eller mobiltelefon, eller annet publiseringsformidlingssystem kompatibelt med Programvaren tatt i bruk av Kunden. f) «Force Majeure» betyr forhold utenfor Databeat.Net’s kontroll, inkludert, men ikke begrenset til naturkatastrofer, jordskjelv, ekstremvær, lynnedslag, brann, omfattende strømavbrudd eller andre forstyrrelser av infrastruktur eller datanettverk, krig, terror, unntakstilstand, streik, lock-out, eller lignende av foregående eksempler. 3.Immaterielle rettigheter og konfidensialitet 3.1 Databeat.Net er og forblir overfor Kunden innehaver og rettighetshaver til alle Immaterielle Rettigheter til Programvaren og resultater av Tjenestene. Kunden har ikke rett til å foreta noen modifikasjoner i Programvaren, derunder, men ikke begrenset til analyse, endring, dekompilering, reverskonstruksjon (reverse engineering) eller andre måter for å forsøke å endre eller finne frem til hele eller deler av Programvarens kildekode, funksjoner, system og/eller oppbygning. 3.2 Utover de rettigheter som er gitt under punkt 3.1, tilstås det under Standardavtalen ingen ytterligere rettigheter til Programvaren uten etter ytterligere skriftlig avtale med Databeat. Herunder har Kunden ikke rett til å overføre, selge, sublisensiere, utlåne, lease, leie ut, eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller stille Programvaren til tredjemanns disposisjon. Kunden kan likevel gi innleid personell som Kunden benytter i sin virksomhet rett til å bruke Programvaren. Kunden er ansvarlig for at slikt innleid personell overholder Standardavtalen og kun bruker Programvaren i samsvar med Standardavtalen. 3.3 Programvaren er konfidensiell og fortrolig informasjon som tilhører Databeat.Net og/eller Databeat.Net’s hjemmelsmenn. Kunden skal beskytte Programvaren fra uautorisert bruk, kopiering eller annen tilgjengeliggjøring overfor uautoriserte parter. 3.4 Hver av Partene skal gjennomføre rimelige sikkerhetsforanstaltninger for å opprettholde konfidensialitet vedrørende informasjon om den annen Parts produkter og virksomhet som man blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen og overholdelsen av Standardavtalen. Slike sikkerhetsforanstaltninger skal aldri være mindre enn de sikkerhetsforanstaltninger Parten benytter for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon. Partene skal bare bruke den annen Parts konfidensielle informasjon til oppfyllelse av egne rettigheter og plikter etter Standardavtalen og ikke til andre formål. Bestemmelsene i dette punktet skal ikke gjelde for: (i) Informasjon som er eller blir offentlig tilgjengelig av andre grunner enn en av Partenes avtalebrudd; (ii) informasjon som den mottagende Part har mottatt fra annet hold uavhengig av Standardavtalen og uten konfidensialitetsplikt; (iii) informasjon som kreves offentliggjort i henhold til lov, forskrift, eller pålegg fra offentlig myndighet, domstol, børsmyndighet eller lignende. Bestemmelsene i dette punktet gjelder også etter Standardavtalens opphør. 3.5 Kunden er selv ansvarlig for innholdet og produksjonen av innholdet med tilhørende nødvendig rettighetsklarering som inngår som del av Kundens bruk av Programvaren. Dette innebærer blant annet at Kunden plikter å besørge at Kunden, for alt innhold og produksjon av innhold, har innhentet samtykke fra innehavere av immaterielle rettigheter til slikt innhold, i den utstrekning det er nødvendig for Formålet, herunder samtykke til videreoverdragelse av rettigheter til Databeat.Net i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Databeat.Net’s tjenester. Databeat.Net gis ikke rett til å bruke eller rett til innsyn i Kundens innhold med unntak av Databeat.Net’s nødvendige tilpasninger av Kundens løsninger, i forbindelse med supporttjenester eller i samsvar med 3.6. 3.6 Databeat.Net forbeholder seg retten til å fjerne innhold som krenker tredjeparters immaterielle rettigheter eller dersom innehaver av immaterielle rettigheter til innhold ber om det. I slike tilfeller skal Kunden bistå Databeat.Net i den utstrekning det er nødvendig for hurtig å fjerne det relevante innholdet. Databeat.Net er og forblir overfor Kunden innehaver og rettighetshaver til alle Immaterielle Rettigheter til Programvaren og resultater av Tjenestene. Kunden har ikke rett til å foreta noen modifikasjoner i Programvaren, derunder, men ikke begrenset til analyse, endring, dekompilering, reverskonstruksjon (reverse engineering) eller andre måter for å forsøke å endre eller finne frem til hele eller deler av Programvarens kildekode, funksjoner, system og/eller oppbygning. 4. Garanti, bruk og avhjelp 4.1 Databeat.Net garanterer for at Databeat.Net har de nødvendige rettigheter til å lisensiere ut rettighetene til Programvaren til Formålet på de vilkår som fremgår av Standardavtalen, og at Kundens bruk av Programvaren innen disse vilkår ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter. Kunden skal varsle Databeat.Net uten ugrunnet opphold dersom tredjepart hevder at Kundens bruk av Programvaren til Formålet utgjør inngrep i tredjeparts rettigheter. Databeat.Net kan ved krav fra tredjepart etter eget skjønn velge å innhente de nødvendige rettigheter fra tredjepart, erstatte eller på annen måte endre Programvaren slik at Kunden kan fortsette å bruke Programvaren til Formålet. 4.2 Utover den garanti som gis under 4.1 leveres Programvaren “som den er” og ikke noe i denne Standardavtalen skal innebære at Databeat.Net garanterer for at Programvaren er feilfri, eller at Programvaren til enhver tid vil fungere uten avbrudd eller andre forstyrrelser, eller at den er egnet til spesielle formål. Dersom Kunden oppdager feil ved Programvaren i en periode innen rimelig tid etter at Kunden har fått tilgang til Programvaren, har Kunden rett til å motta Databeat.Net’s løpende bistand for å avhjelpe feilen(e) uten kostnad for Kunden. Databeat.Net’s avhjelp kan omfatte de tiltak Databeat.Net anser hensiktsmessig, derunder endringer, oppgraderinger, erstatning av Programvaren, eller annet som etter Databeat.Net’s skjønn kan løse de feil som er oppdaget. 5. Tredjeparter Databeat.Net er under ingen omstendighet ansvarlig for tredjepartsleveranser i forbindelse med kundens kjøp, herunder for eksempel kjøp av skjermer, skytjenester, nettverk og nettverksutstyr med mer. 6. Vederlag og betaling 6.1 For Levering av Kundens tilgang til Programvarenog følgende Lisensrett, skal kunden betale Lisensvederlaget forskuddsvis. 6.2 Databeat.Net’s bistand til Kunden utover det som her er avtalt og prisene for slik bistand, reguleres av de oppgitte prisene. 6.3 Ved forsinket betaling påløper for ethvert tilfelle forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats under forsinkelsesrenteloven. 7. Force majeure og leveringshindringer 7.1 Databeat.Net skal ikke under noen omstendighet anses å være i brudd med denne Standardavtalen dersom Databeat.Net’s ytelser blir forsinket eller forhindret av Force Majeure. Dersom Databeat.Net’s ytelser forsinkes eller forhindres av Force Majeure, skal Databeat.Net varsle Kunden uten ugrunnet opphold. 7.2 Databeat.Netskal på tilsvarende måte som for Force Majeure ikke anses å være i brudd med denne Standardavtalen dersom Databeat.Net’sytelser blir forsinket eller forhindret av manglende medvirkning fra Kunden, eller for andre forhold som er innenfor Kundens kontroll. 8. Ansvarsbegrensninger 8.1 Databeat.Net’s ansvar under denne Avtale skal under enhver omstendighet alltid være maksimalt begrenset til det årlige Lisensvederlaget Kunden betaler til Databeat.Net for Leveransen. 8.2 Databeat.Net skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for indirekte tap, herunder tap av omsetning eller fortjeneste eller investeringer, tap av data eller goodwill, tap av eller brudd på avtaler med tredjeparter, eller ethvert krav fra tredjepart mot Kunden som skyldes Kundens bruk eller manglende mulighet for bruk av Programvaren. 8.3 Dersom Kunden gjennom bruk av Programvaren krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre, plikter Kunden for egen regning å håndtere kravet og uten hensyn til skyld holde Databeat.Net skadesløs. Databeat.Net skal i rimelig utstrekning bistå Kunden med håndteringen av slike krav. Kunden skal uten hensyn til skyld holde Databeat.Net skadesløs for krav som rettes mot Databeat.Net, som bygger på at Kunden gjennom bruk av Programvaren krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre. 10. Diverse 10.1 Ikke noe i denne Standardavtalen skal medføre at Partene anses som deltakere i selskap, partnere, distributører, eller andre arrangementer som gir en av Partene rett til å handle eller uttale seg på den andre Parts vegne. 10.2 Denne Standardavtalen skal gå foran øvrige standardvilkår fra Partene. Dersom det er avtalt kundespesifikke vilkår, skal disse i den utstrekning de betinger det, gå foran de vilkår som fremgår av Standardavtalen. 10.3 Dersom deler av Standardavtalen anses ugyldig, eller ikke kan håndheves fullt ut, skal den aktuelle bestemmelsen så langt mulig erstattes, enten ved tolkning eller erstatning, med en bestemmelse med så langt mulig et tilsvarende formål og innhold som den aktuelle bestemmelsen. 10.4 Denne Standardavtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk lov. Dersom Standardavtalen ikke fullt ut regulerer en situasjon som måtte oppstå, skal Standardavtalen fylles ut med alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper. Dersom det oppstår uenighet knyttet til denne Standardavtalen, skal Partene søke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved rettssak for de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som verneting.